2016 – Vietos bendruomenių metai

2016 – VIETOS BENDRUOMENIŲ METAI

Bendruomenė – tai pilietinės visuomenės pagrindas, todėl svarbu ne tik skatinti kurtis bendruomenes, bet ir sudaryti galimybes savarankiškai priimti joms svarbius sprendimus bei juos įgyvendinti. Siekiant pabrėžti vietos bendruomenių reikšmę valstybės gyvenime, Lietuvos Respublikos Seimas 2016 metus paskelbė Vietos bendruomenių metais.

Vietos bendruomenių metai paskelbti įgyvendinant Europos Sąjungos ir nacionalinę regioninę politiką bei atsižvelgiant į siekį stiprinti vietos savivaldą kaip pilietinės visuomenės formavimo pamatą. Bendruomenių pilietiškumas – esminė sąlyga vietos ekonominei, socialinei ir kultūrinei plėtrai.

Vienas iš pagrindinių uždavinių Vietos bendruomenių metais – gerinti sąlygas bendruomenių veiklai. 2016 metais buvo paremtos bendruomenių iniciatyvos, skirtos vietos plėtros strategijoms įgyvendinti bei vietos ekonominėms, socialinėms ar kultūrinėms problemoms spręsti.

Daug dėmesio buvo skirta socialinei veiklai – paremtos bendruomenės, teikiančios veiksmingą pagalbą socialiai pažeidžiamoms grupėms ir padedančios joms įsitraukti į visos bendruomenės gyvenimą. Taip pat skatinta bendruomeninių organizacijų plėtra, jų sutelktumas ir savarankiškumas.

Vietos bendruomenių metais bendruomenės mokėsi, tobulėjo, augo ir įgavo neįkainojamai vertingos patirties. Taip pat jos stiprino savo narių kompetencijas vadybos ir valdymo srityse, įtraukė narius į organizuotą veiklą, ypač tada, kai buvo sprendžiami bendruomenei svarbūs klausimai.

Finansiškai stiprinamos bendruomeninės organizacijos užtikrino palankesnes sąlygas narių užimtumui, taip pat toliau plėtėsi ir skatino savanorišką veiklą. Dauguma bendruomenių nuolat ugdo gebėjimus bendradarbiauti su viešuoju ir privačiu sektoriais bei nevyriausybinėmis organizacijomis, vis svariau atstovauja savo interesams ir intensyviau gerina savo organizacijos įvaizdį.

Įžvelgta, kad didžiausia pridėtinė vertė yra tų bendruomenių vykdytų iniciatyvų ir veiklų, kurios buvo skirtos bendruomenės nariams suburti, bendruomeninės veiklos gebėjimams ugdyti, orientuotos į socialinės atskirties bendruomenių viduje mažinimą, bendradarbiavimo skatinimą, socialinės atsakomybės ugdymą, socialiai orientuoto bendruomeninio verslo kūrimą.

Siekiant kuo didesnės Vietos bendruomenių metų tikslų ir veiklų sklaidos, organizuoti nacionalinio masto ir bendruomeniniai renginiai vykdyta komunikacija žiniasklaidos priemonėse. Bendruomenių raidai ir perspektyvai aptarti vyko moksliniai tyrimai, konferencijos, seminarai, pristatymai.

Už renginių ir kitų priemonių įgyvendinimą atsakingos buvo Socialinės apsaugos ir darbo, Ūkio, Švietimo ir mokslo, Kultūros, Žemės ūkio ministerijos bei kitos institucijos ir organizacijos.

BENDRUOMENIŲ VEIKLOMS SKATINTI – LR SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTERIJOS FINANSAVIMAS

Bendruomenių veikloms skatinti 2016 m. nuspręsta pasirinkti naują bendruomenių veiklos finansavimo modelį – kuomet tiesiogiai, be tarpininkų, konkurso būdu finansuoti pačių bendruomeninių organizacijų parengti veiklos projektai. Taip bendruomenės narių įsteigtos ir valdomos organizacijos gautas lėšas panaudojo vietos bendruomenių poreikius tenkinančioms veikloms įgyvendinti.

2016 m. Socialinės apsaugos ir darbo ministerija paskelbė konkursą bendruomeninių organizacijų veiklų projektams finansuoti. Konkurso biudžetas – 2,6 mln. eurų. Paraiškas konkursui pateikė bendruomeninės organizacijos iš visų, išskyrus Neringą, Lietuvos savivaldybių. Finansavimą savo sumanymų realizavimui gavo 362 bendruomeninės organizacijos. Prie projektų finansavimo taip pat buvo pritrauktos ir kitų šaltinių lėšos.

Stiprinant bendruomeninę veiklą, finansuoti projektai, skirti bendruomenės narių solidarumo, sutelktumo, užimtumo ir saviugdos skatinimui, regioninės ir vietos tapatybės stiprinimui, socialinei veiklai, palankesnės aplinkos bendruomenėms kūrimui bei instituciniam stiprinimui.

Veiklų pobūdis – socialinės, kultūrinės, viešajai erdvei gerinti bei instituciniam stiprinimui skirtos veiklos. Į veiklas įsitraukė ir įvairaus amžiaus grupių savanoriai.

Per 2016 metus iš viso įgyvendinta 3340 veiklų, kuriose dalyvavo 190 582 žmonės, o bendruomeninių organizacijų veikla sustiprinta 57 savivaldybėse.